Quadrum SA przykłada ogromną wagę, aby prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Pracownicy i współpracownicy Quadrum SA zobowiązani są do przestrzegania przyjętych w tym Kodeksie Etyki zasad, norm postępowania i wartości.

Tego samego Quadrum SA wymaga od swoich Kontrahentów – aby działania przez nich podejmowane na rzecz Quadrum SA lub jego Klientów i realizacja ich celów gospodarczych przebiegała zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki. Przez Kontrahentów Quadrum SA należy rozumieć wszelkie podmioty trzecie, które dostarczają Quadrum SA lub jego Klientom towary lub usługi. 

Postępowanie etyczne. 
Quadrum SA prowadzi działalność w sposób etyczny i transparenty. Postępowanie etyczne obejmuje zarówno przestrzeganie obowiązujących norm społecznych i prawnych, jak również zasad opisanych w Kodeksie Etyki.

Działalność gospodarcza Kontrahenta oraz jego pracowników (przez „pracowników” należy rozumieć także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych) powinna być prowadzona z poszanowaniem dla wartości integralności, zgodnie z zasadami uczciwości, lojalności, unikania wszelkich form korupcji, unikania konfliktów interesów, nieujawniania informacji poufnych wraz z poszanowaniem uwarunkowań i potrzeb poszczególnych zaangażowanych w nią podmiotów.

Zgodność z prawem
Quadrum SA w swoim otoczeniu przestrzega obowiązujących przepisów prawa i do tego samego obliguje swoich pracowników i współpracowników. Quadrum SA dąży do prowadzenia interesów tylko z tymi podmiotami, które działają zgodnie z prawem oraz przestrzegają wszystkich formalnych wymagań stawianych Kontrahentom. 

Poszanowanie Praw Człowieka i godne warunki pracy 
Quadrum SA szanuje Prawa Człowieka i zapewnia godne warunki pracy swoim pracownikom i współpracownikom ściśle przestrzegając przy tym norm prawa pracy. W Quadrum SA w szczególności:
 • Stosujemy równe i uczciwie zasady zatrudniania, wynagradzania, rozwoju oraz awansu naszych pracowników,
 • Równo traktujemy pracowników, w szczególności niezależnie od rasy, płci, wyznania i przekonań politycznych,
 • Opieramy się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu oraz właściwym postępowaniu wobec innych niezależnie od stanowiska i funkcji pełnionej w Quadrum SA.
Wszelkie działania Kontrahenta i jego pracowników będą wykonywane z poszanowaniem praw człowieka. Kontrahent winien zapewnić pracownikom godne warunki pracy i przestrzegać normy prawa pracy. 
W związku z tym w relacjach Kontrahenta z pracownikami:
 • Kontrahent jest odpowiedzialny za stworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz zachowań mogących charakteryzować się jakiegokolwiek typu przemocą skierowaną przeciwko osobom,
 • Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem przez przełożonych, podwładnych i kolegów,
 • Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy i ciągłego monitorowania przyjętych u Kontrahenta środków zabezpieczających przed wypadkami, a nadto, do ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów we wszystkich miejscach, w których prowadzi działalność,
 • Kontrahent obliguje wszystkich pracowników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do odpowiedniego używania przekazanego im sprzętu przy wykonywaniu prac niebezpiecznych,
 • Kontrahent nie korzysta z pracy dzieci ani nie stosuje w działalności gospodarczej żadnych produktów i usług pochodzących z pracy dzieci, dbając jednocześnie o wypełnianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszących się do pracy wykonywanej przez dzieci.
Środowisko
Quadrum SA prowadzi działalność w sposób zgodny z naturą, promuje przyjazne środowisku rozwiązania, zwraca szczególną uwagę aby praca odbywała się w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 
W związku z tym Kontrahent:
 • Zobowiązuje się do dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego przy wykonywaniu swojej działalności oraz do ograniczenia do minimum ewentualnych skutków tej działalności dla środowiska,
 • Udostępnia swoim pracownikom wszelkie konieczne środki, umożliwiając osiągnięcie powyższego celu,
 • Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kulturalnych.
Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu
Quadrum SA prowadzi interesy w sposób uczciwy i nie toleruje żadnych form łapówkarstwa czy korupcji, w tym defraudacji, prania brudnych pieniędzy, pobierania nieuczciwych prowizji, wyłudzeń, oszustw, faworyzowania rodziny czy faworyzowania znajomych. 

Tego samego Quadrum SA oczekuje od Kontrahenta. Kontrahent nigdy nie powinien:
 • żądać łapówek ani ich przyjmować,  
 • dawać lub proponować łapówek,
 • akceptować faktu przekazania łapówki – ani bezpośrednio, ani pośrednio. 
Powyższe oznacza, w szczególności, że Kontrahent nie będzie podejmował prób przekupstwa urzędnika publicznego, pracownika Quadrum SA, Klienta Quadrum SA ani żadnej osoby lub podmiotu bądź w niewłaściwy sposób próbował wpłynąć na nie. 

Poufność informacji
Quadrum SA kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasady poufności informacji odnoszących się zarówno do Quadrum SA jak i jego Klientów i Kontrahentów. Quadrum SA podejmuje wszelkie konieczne środki aby przeciwdziałać nieuprawnionemu ujawnieniu informacji poufnych osobom nieuprawnionym. 

Kontrahent gwarantuje poszanowanie poufności powierzonych przez Quadrum SA lub Klientów Quadrum SA informacji. Kontrahent zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych informacji poufnych w innych celach niż zostały przewidziane w zawieranych z Kontrahentem umowach. 

Ochrona danych osobowych
Quadrum SA szanuje prawo każdej osoby do ochrony danych osobowych oraz prawo do integralności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Quadrum SA prowadzi działalność w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która określa zasady bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Quadrum SA i zawiera katalog podstawowych reguł obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych we wszystkich administrowanych zbiorach. Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 
Kontrahent zobowiązany jest zapewnić aby wszelkie działania w zakresie przetwarzania danych osobowych, np. ich zbieranie, rejestrowanie, porównywanie, przechowywanie i usuwanie przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, zapewniając jednocześnie konieczne środki bezpieczeństwa. 

Uczciwa konkurencja
Quadrum SA w swojej działalności powstrzymuje się od jakichkolwiek działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję i dba o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności. Quadrum SA nie toleruje jakichkolwiek naruszeń prawa antymonopolowego, prawa o ochronie konkurencji i powiązanych regulacji. Przepisy te zakazują w szczególności zmowy konkurencyjnej oraz innych działań, mających na celu wpływanie na ceny lub warunki umowne, podział rynków lub klientów, bądź też podejmowania innych zabronionych działań, ograniczających wolną i otwartą konkurencję. Ponadto regulacje te zabraniają dokonywania uzgodnień, które ograniczają prawo podmiotów do swobodnego ustalania cen i różnych warunków odsprzedaży.

Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać normy prawne dotyczące ochrony zasad prawa antymonopolowego i konkurencyjności. 

Konflikt interesów
Quadrum SA stara się przeciwdziałać sytuacjom, w których zachodzi wątpliwość co do zachowania obiektywizmu i bezstronności i dąży do zapewnienia przejrzystości podejmowanych decyzji. 
W Quadrum SA nie jest dopuszczalne doprowadzanie do jakichkolwiek sytuacji, w których interesy prywatne albo interesy osób spokrewnionych lub związanych z osobami wchodzącymi w skład Quadrum SA, pozostawałyby w konflikcie z interesami Quadrum SA. Wszystkich pracowników obowiązuje zakaz prowadzenia działalności powodującej lub mogącej doprowadzić do konfliktu interesów i zobowiązań. 

Quadrum SA oczekuje od swoich Kontrahentów, że będą unikać sytuacji, w których, w ramach współpracy z Quadrum SA, mogłoby dojść do konfliktu interesów lub które mogłyby wyglądać na rodzące konflikt interesów. Kontrahent, który poweźmie informację o zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Quadrum SA. 

Ochrona majątku
Quadrum SA podejmuje konieczne działania w celu ochrony swojego majątku, w szczególności Quadrum SA chroni swój majątek przed uszkodzeniem, kradzieżą, utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. W Quadrum SA obowiązują określone zasady posługiwania się powierzonym majątkiem Quadrum SA, z którymi zaznajamiani są wszyscy pracownicy. 

Kontrahent jest zobowiązany:
 • Do szanowania majątku Quadrum SA i Klientów Quadrum SA,
 • Do korzystania z majątku należącego do Quadrum SA lub osób trzecich wyłącznie wtedy, gdy został do tego upoważniony,
 • Do podejmowania niezbędnych środków zapobiegawczych przed kradzieżą powierzonego majątku.
W razie wątpliwości co do przestrzegania zasad etycznych wskazanych w niniejszym Kodeksie Etyki można skontaktować się z przedstawicielem Quadrum SA  do spraw zasad etycznych pod adresem e-mail: moksa@quadrum.pl, który zapewni niezbędne środki do utrzymania w poufności źródła przekazanych informacji.