Quadrum Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę, aby prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Pracownicy i współpracownicy Quadrum zobowiązani są do przestrzegania przyjętych w tym Kodeksie Etyki zasad, norm postępowania i wartości.

Tego samego Quadrum Sp. z o.o. wymaga od swoich Kontrahentów – aby działania przez nich podejmowane na rzecz Quadrum Sp. z o.o. lub jego Klientów i realizacja ich celów gospodarczych przebiegała zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki. Przez Kontrahentów Quadrum Sp. z o.o. należy rozumieć wszelkie podmioty trzecie, które dostarczają Quadrum Sp. z o.o. lub jego Klientom towary lub usługi. 

Postępowanie etyczne. 
Quadrum Sp. z o.o. prowadzi działalność w sposób etyczny i transparenty. Postępowanie etyczne obejmuje zarówno przestrzeganie obowiązujących norm społecznych i prawnych, jak również zasad opisanych w Kodeksie Etyki.

Działalność gospodarcza Kontrahenta oraz jego pracowników (przez „pracowników” należy rozumieć także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych) powinna być prowadzona z poszanowaniem dla wartości integralności, zgodnie z zasadami uczciwości, lojalności, unikania wszelkich form korupcji, unikania konfliktów interesów, nieujawniania informacji poufnych wraz z poszanowaniem uwarunkowań i potrzeb poszczególnych zaangażowanych w nią podmiotów.

Zgodność z prawem
Quadrum Sp. z o.o. w swoim otoczeniu przestrzega obowiązujących przepisów prawa i do tego samego obliguje swoich pracowników i współpracowników. Quadrum Sp. z o.o. dąży do prowadzenia interesów tylko z tymi podmiotami, które działają zgodnie z prawem oraz przestrzegają wszystkich formalnych wymagań stawianych Kontrahentom. 

Poszanowanie Praw Człowieka i godne warunki pracy 
Quadrum Sp. z o.o. szanuje Prawa Człowieka i zapewnia godne warunki pracy swoim pracownikom i współpracownikom ściśle przestrzegając przy tym norm prawa pracy. W Quadrum Sp. z o.o. w szczególności:
 • Stosujemy równe i uczciwie zasady zatrudniania, wynagradzania, rozwoju oraz awansu naszych pracowników,
 • Równo traktujemy pracowników, w szczególności niezależnie od rasy, płci, wyznania i przekonań politycznych,
 • Opieramy się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu oraz właściwym postępowaniu wobec innych niezależnie od stanowiska i funkcji pełnionej w Quadrum Sp. z o.o.
Wszelkie działania Kontrahenta i jego pracowników będą wykonywane z poszanowaniem praw człowieka. Kontrahent winien zapewnić pracownikom godne warunki pracy i przestrzegać normy prawa pracy. 
W związku z tym w relacjach Kontrahenta z pracownikami:
 • Kontrahent jest odpowiedzialny za stworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz zachowań mogących charakteryzować się jakiegokolwiek typu przemocą skierowaną przeciwko osobom,
 • Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem przez przełożonych, podwładnych i kolegów,
 • Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy i ciągłego monitorowania przyjętych u Kontrahenta środków zabezpieczających przed wypadkami, a nadto, do ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów we wszystkich miejscach, w których prowadzi działalność,
 • Kontrahent obliguje wszystkich pracowników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do odpowiedniego używania przekazanego im sprzętu przy wykonywaniu prac niebezpiecznych,
 • Kontrahent nie korzysta z pracy dzieci ani nie stosuje w działalności gospodarczej żadnych produktów i usług pochodzących z pracy dzieci, dbając jednocześnie o wypełnianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszących się do pracy wykonywanej przez dzieci.
Środowisko
Quadrum Sp. z o.o.  prowadzi działalność w sposób zgodny z naturą, promuje przyjazne środowisku rozwiązania, zwraca szczególną uwagę aby praca odbywała się w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 
W związku z tym Kontrahent:
 • Zobowiązuje się do dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego przy wykonywaniu swojej działalności oraz do ograniczenia do minimum ewentualnych skutków tej działalności dla środowiska,
 • Udostępnia swoim pracownikom wszelkie konieczne środki, umożliwiając osiągnięcie powyższego celu,
 • Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kulturalnych.
Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu
Quadrum Sp. z o.o.  prowadzi interesy w sposób uczciwy i nie toleruje żadnych form łapówkarstwa czy korupcji, w tym defraudacji, prania brudnych pieniędzy, pobierania nieuczciwych prowizji, wyłudzeń, oszustw, faworyzowania rodziny czy faworyzowania znajomych. 

Tego samego Quadrum Sp. z o.o. oczekuje od Kontrahenta. Kontrahent nigdy nie powinien:
 • żądać łapówek ani ich przyjmować,  
 • dawać lub proponować łapówek,
 • akceptować faktu przekazania łapówki – ani bezpośrednio, ani pośrednio. 
Powyższe oznacza, w szczególności, że Kontrahent nie będzie podejmował prób przekupstwa urzędnika publicznego, pracownika Quadrum Sp. z o.o., Klienta Quadrum Sp. z o.o. ani żadnej osoby lub podmiotu bądź w niewłaściwy sposób próbował wpłynąć na nie. 

Poufność informacji
Quadrum Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasady poufności informacji odnoszących się zarówno do Quadrum Sp. z o.o. jak i jego Klientów i Kontrahentów. Quadrum Sp. z o.o.  podejmuje wszelkie konieczne środki aby przeciwdziałać nieuprawnionemu ujawnieniu informacji poufnych osobom nieuprawnionym. 

Kontrahent gwarantuje poszanowanie poufności powierzonych przez Quadrum Sp. z o.o.  lub Klientów Quadrum Sp. z o.o.  informacji. Kontrahent zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych informacji poufnych w innych celach niż zostały przewidziane w zawieranych z Kontrahentem umowach. 

Ochrona danych osobowych
Quadrum Sp. z o.o.  szanuje prawo każdej osoby do ochrony danych osobowych oraz prawo do integralności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Quadrum Sp. z o.o. prowadzi działalność w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która określa zasady bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Quadrum Sp. z o.o. i zawiera katalog podstawowych reguł obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych we wszystkich administrowanych zbiorach. Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 
Kontrahent zobowiązany jest zapewnić aby wszelkie działania w zakresie przetwarzania danych osobowych, np. ich zbieranie, rejestrowanie, porównywanie, przechowywanie i usuwanie przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, zapewniając jednocześnie konieczne środki bezpieczeństwa. 

Uczciwa konkurencja
Quadrum Sp. z o.o.  w swojej działalności powstrzymuje się od jakichkolwiek działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję i dba o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności. Quadrum Sp. z o.o. nie toleruje jakichkolwiek naruszeń prawa antymonopolowego, prawa o ochronie konkurencji i powiązanych regulacji. Przepisy te zakazują w szczególności zmowy konkurencyjnej oraz innych działań, mających na celu wpływanie na ceny lub warunki umowne, podział rynków lub klientów, bądź też podejmowania innych zabronionych działań, ograniczających wolną i otwartą konkurencję. Ponadto regulacje te zabraniają dokonywania uzgodnień, które ograniczają prawo podmiotów do swobodnego ustalania cen i różnych warunków odsprzedaży.

Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać normy prawne dotyczące ochrony zasad prawa antymonopolowego i konkurencyjności. 

Konflikt interesów
Quadrum Sp. z o.o. stara się przeciwdziałać sytuacjom, w których zachodzi wątpliwość co do zachowania obiektywizmu i bezstronności i dąży do zapewnienia przejrzystości podejmowanych decyzji. 
W Quadrum Sp. z o.o. nie jest dopuszczalne doprowadzanie do jakichkolwiek sytuacji, w których interesy prywatne albo interesy osób spokrewnionych lub związanych z osobami wchodzącymi w skład Quadrum Sp. z o.o., pozostawałyby w konflikcie z interesami Quadrum Sp. z o.o. Wszystkich pracowników obowiązuje zakaz prowadzenia działalności powodującej lub mogącej doprowadzić do konfliktu interesów i zobowiązań. 

Quadrum Sp. z o.o. oczekuje od swoich Kontrahentów, że będą unikać sytuacji, w których, w ramach współpracy z Quadrum Sp. z o.o., mogłoby dojść do konfliktu interesów lub które mogłyby wyglądać na rodzące konflikt interesów. Kontrahent, który poweźmie informację o zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Quadrum Sp. z o.o. 

Ochrona majątku
Quadrum Sp. z o.o. podejmuje konieczne działania w celu ochrony swojego majątku, w szczególności Quadrum Sp. z o.o. chroni swój majątek przed uszkodzeniem, kradzieżą, utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. W Quadrum Sp. z o.o. obowiązują określone zasady posługiwania się powierzonym majątkiem Quadrum Sp. z o.o., z którymi zaznajamiani są wszyscy pracownicy. 

Kontrahent jest zobowiązany:
 • Do szanowania majątku Quadrum Sp. z o.o. i Klientów Quadrum Sp. z o.o.,
 • Do korzystania z majątku należącego do Quadrum Sp. z o.o. lub osób trzecich wyłącznie wtedy, gdy został do tego upoważniony,
 • Do podejmowania niezbędnych środków zapobiegawczych przed kradzieżą powierzonego majątku.
W razie wątpliwości co do przestrzegania zasad etycznych wskazanych w niniejszym Kodeksie Etyki można skontaktować się z przedstawicielem Quadrum Sp. z o.o.  do spraw zasad etycznych pod adresem e-mail: moksa@quadrum.pl, który zapewni niezbędne środki do utrzymania w poufności źródła przekazanych informacji.